Unit 8 lớp 10: Language trang 27, 28 | Giải bài tập Tiếng Anh 10

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 : Language trang 27, 28 trang chi tiết cụ thể không thiếu những phần giúp học viên làm bài tập Tiếng Anh 10 thử nghiệm thuận tiện hơn .

Tiếng Anh 10 Unit 8: Language trang 27, 28

Video giải Tiếng Anh 10 Unit 8: New ways to learn; Language

Vocabulary

1. (Trang 27 – Tiếng anh 10) Match each of the phrases on the left with its explanation on the right.

(Nối những cụm ở bên trái với sự giải thích ở bên phải.)

Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Language trang 27 - 28 (ảnh 1)

Đáp án:

1. e 2. d 3. b 4. c 5. a

ớng dẫn dịch:

1 – e

( ghi chú của một cái gì đó – viết một cái gì đó xuống )

 

2 – d

(màn hình cảm ứng – màn hình cho phép đưa ra hướng dẫn bằng cách chạm vào.)

3 – b

(lợi dụng điều gì đó – tận dụng điều gì đó ở mức tối đa)

4 – c

(tìm nội dung nào đó – tìm kiếm và tìm nội dung nào đó trong từ điển hoặc khởi động tham chiếu)

5 – a

(một điều gì đó truy cập – tiếp cận và sử dụng một cái gì đó)

2. (Trang 27 – Tiếng anh 10) Read the conversation in GETTING STARTED again. Match pictures A-C with their uses as learning tools 1-6 mentioned below.

(Đọc bài đàm thoại trong phần getting started. Nối hình ảnh A-C với công dụng của chúng như là công cụ học tập 1-6 như đề cập bên dưới.)

Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Language trang 27 - 28 (ảnh 2)

Đáp án:

1. A, B, C

 

2. A, C

 

3. A, B, C

 

4. B

5.B

 

6. A, B, C

ớng dẫn dịch:

1. A, B, C: access the Internet, download programmes and information

( truy vấn Internet, tải xuống những chương trình và thông tin )

2. A, C: take notes with a digital pen on a touch screen 

( ghi chú bằng bút kỹ thuật số trên màn hình hiển thị cảm ứng )

3. A, B, C: take photos or record student’s work

( chụp ảnh hoặc ghi lại tác phẩm của học viên )

4. B: do assignments and projects and study English

( làm bài tập và dự án Bất Động Sản và học tiếng Anh )

5. B: store information, take notes, write essays and do calculations

( tàng trữ thông tin, ghi chép, viết bài luận và thực thi giám sát )

6. A, B, C: look up information

( tra cứu thông tin )

Pronunciation

1. (Trang 28 – Tiếng anh 10) Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.) 

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Language trang 27 - 28 (ảnh 3)

2. (Trang 28 – tiếng anh 10) Listen again and put a mark (‘) before the stressed syllable.

(Nghe lại và đặt dấu (‘) trước âm nhấn.) 

Bài nghe: 

Hướng dẫn làm bài:

Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Language trang 27 - 28 (ảnh 4)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 chi tiết, hay khác:

Unit 8: Getting Started (trang 26, 27): Listen and read. Learning with personal electronic devices…

Unit 8: Grammar (trang 28): Read the following sentences from GETTING STARTED…

Unit 8: Reading (trang 29): Look at the pictures. What are the students doing…

Unit 8: Speaking (trang 30): Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning…

Unit 8: Listening (trang 31): Look at the pictures and read the caption below these pictures…

Unit 8: Writing (trang 32): Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage…

Unit 8: Communication and culture (trang 33): Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable…

Unit 8: Looking back (trang 34): Listen and repeat…

Unit 8: Project (trang 35): Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class…

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading