Reading – Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 10 – Tiếng Anh – Tìm đáp án,

BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

Work in pairs. Ask and answer the questions.

( Làm việc từng đôi. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi. )

1. Can name some scientists and their specialisations?

Đấp án gợi ý:

I know four scientists : Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming .
a. Louis Pasteur ( 1822 – 1895 ) was a world famous French chemist and biologist .
b. Michacl Faraday ( 1791 – 1867 ) was an English chemist and physicist .
c. Gregor Johann Mendel ( 1822 – 1884 ) an Austrian botanist, known as “ the Father of Genetics ” .
d. Alexander Fleming ( 1881 – 1955 ) was an English bacteriologist .

Tạm dịch: 

Có thể kể tên một số ít nhà khoa học và nghành nghề dịch vụ của họ ?
=> Tôi biết bốn nhà khoa học : Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel và Alexander Fleming .
a. Louis Pasteur ( 1822 – 1895 ) là một nhà hóa học và sinh vật học nổi tiếng của Pháp .
b. Michacl Faraday ( 1791 – 1867 ) là một nhà hóa học và nhà vật lí người Anh .
c. Gregor Johann Mendel ( 1822 – 1884 ) là một nhà thực vật học người Áo, được gọi là ” Cha đẻ của di truyền học ” .
d. Alexander Fleming ( 1881 – 1955 ) là một nhà vi trùng học người Anh .

2. Have you ever heard of Marie Curie?

Đáp án gợi ý: Yes. I’ve read some books about her.

Tạm dịch: 

Bạn từng nghe đến Marie Curie chưa ?
=> Rồi. Tôi từng độc vài cuốn sách về bà .

3. What do you know about her?

Đáp án gợi ý:

Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. In 1891, she came to Paris and studied at the Sorbonne, a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph. D at Sorbonne and she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband’s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934 .

Tạm dịch:

Bạn biết gì về bà ?
=> Marie Curie sinh tại Warsaw, Ba Lan, năm 1867. Năm 1891, bà đến Paris và học tại Sorbonne, một trường ĐH nổi tiếng quốc tế ở Paris vào thời gian đó. Bà kết hôn với Pierre Curie năm 1895. Năm 1903, Marie nhận bằng Tiến sĩ tại Sorbonne và bà là giáo sư nữ tiên phong tại Sorbonne sau cái chết của chồng bà. Bà đã được trao giải Nobel Hóa học. Bà mất năm 1934 .

WHILE YOU READ (Trong khi đọc) 

Read the passage, and then do the tasks that follow.

( Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài tập tiếp theo. )

Click tại đây để nghe:


Marie Curie was bom in Warsaw on November 7 th, 1867. She received general education in local schools and some scientific training from her father .
As a brilliant and mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. To save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor, and her studies were interrupted .
Finally in 1891, Marie, with very little money to live on, went to Paris to realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, and went on to take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 and a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne .
After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France to be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘ ‘ easing human suffering ”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true .

Dịch bài đọc:

Marie Curie sinh ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở những trường địa phương và sự rèn luyện về khoa học từ người cha .
Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không hề được cho một phụ nữ vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở quốc tế, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn .
Cuối cùng vào năm 1891, với số liền rất ít để sống. Marie đến Pa-ri để triển khai giấc mơ của mình tại Đại học Sorbonne. Dù điều kiện kèm theo sống khó khăn vất vả, bà thao tác vô cùng chịu khó. Bà đạt được một văn bằng Vật lý với điểm rất cao và liên tục một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp Pierre Curie ở Trường Vật lý năm 1894 và năm sau đó họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ thao tác chung với nhau trong việc làm điều tra và nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ tiên phong nhận bằng tiến sỹ ở Đại học Sorbonne .
Sau cái chết bi thảm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách vị trí chồng bà đã đạt được ở Sorbonne. Như thế bà là phụ nữ tiên phong là giáo sư ĐH ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà được nhận Giải Nobel Hóa học về xác lập khối lượng nguyên tử của chất Ra-đi. Nhưng niềm vui thật sự của bà là ” làm giảm đi đau khổ của con người “. Việc xây dựng Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà trở thành thực sự .

Task 1: Match the words or phrases in A with iheir meanings in B.

( Ghép những từ hay cụm từ ở A với nghĩa của chúng ở B. )

A

B

1. with flying colours
2. determine
3. mature
4. ease
5. harbour
a. having a fully developed mind
b. keep in the mind
c. very well, with a very high mark / grade
d. make less severe
e. find out exactly by making calculations

Hướng dẫn giải:

1 – c ; 2 – e ; 3 – a ; 4 – b; 5 – d 

Tạm dịch:

1. with flying colours : rất tốt, với số điểm cao
2. determine : khám phá đúng chuẩn bằng cách thống kê giám sát
3. mature : có một tâm lý tăng trưởng rất đầy đủ
4. ease : nhớ trong đầu
5. harbour : làm ít nghiêm trọng hơn

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định những câu nói này đúng (T) hay sai (F). Sửa lại câu sai).

  T F
1. Marie went to school in Warsaw .    
2. Her dream was to become a private tutor .    
3. At the Sorbonne, she studied very well .    
4. She married Pierre Curie in 1894 .    
5. She was the first woman professor at the Sorbonne .    

Hướng dẫn giải:

  T F
1.Marie went to school in Warsaw.  x  
2. Her dream was to become a private tutor.    x
3. At the Sorbonne, she studied very well.  x  
4. She married Pierre Curie in 1894.    x
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.  x  

Tạm dịch:

  Đúng Sai
1. Marie đi học ở Warsaw.   x               
2. Ước mơ của bà là trở thành một gia sư riêng.                                                                                 x
3. Tại Sorbonne, bà học rất tốt.  x  
4. Bà kết hôn với Pierre Curie năm 1894.    x
5. Bà là giáo sư nữ đầu tiên tại Sorbonne.                                                    x  


Sửa câu sai:

2. Her dream was to become a private tutor.

⟶ Her dream was to become a scientist .
4. She married Pierre Curie in 1894 .
⟶ She married Pierre Curie in 1985 .

Task 3: Answer the questions.

( Trả lời những câu hỏi ) .
1. When and where was Marie Curie born ?
2. What kind of student was she ?
3. Why did she work as a private tutor ?
4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry ?
5. Was the prize her real joy ? Why / Why not ?

Hướng dẫn giải:                                                     

1. When and where was Marie Curie born ?
=> Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867 .
Tạm dịch :
Marie Curie sinh ra khi nào và ở đâu ?
=> Marie Curie sinh tại Warsaw, Ba Lan, năm 1867 .
2. What kind of student was she ?
=> She was a brilliant and mature student .
Tạm dịch :
Bà là sinh viên kiểu gì ?
=> Bà là một sinh viên xuất sắc và trưởng thành .
3. Why did she work as a private tutor ?
=> She worked as a private tutor to earn money for her study abroad .
Tạm dịch :
Tại sao bà thao tác như một gia sư riêng ?
=> Bà thao tác như một gia sư riêng để kiếm tiền cho việc học tập ở quốc tế .
4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry ?
=> She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium .
Tạm dịch :
Bà được trao giải Nobel Hóa học về cái gì ?
=> Bà được trao giải Nobel Hóa học về việc xác lập khối lượng nguyên tử của radium .
5. Was the prize her real joy ? Why / why not ?
=> No. it wasn’t. Her real joy was “ easing human suffering ” .
Tạm dịch :
Đó có phải là niềm vui thực sự của bà ? Tại sao / tại sao không ?
=> Không. Niềm vui thực sự của bà là “ xoa dịu nỗi đau của con người ” .

AFTER YOU READ (Sau khi đọc)

Work in groups. Below are five adjectives we may use to describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to prove each of them.

( Làm việc theo nhóm. Dưới đây là năm tính từ tất cả chúng ta cỏ thể dùng để diễn đạt Marie Curie. Tìm những chứng cứ từ đoạn văn để chứng tỏ từng từ trong chúng. )
strong-willed
ambitious
hard-working
intelligent
humane

Hướng dẫn giải: 

– strong-willed: With a little money to live on, Marie Curie came to Paris to realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

– ambitious : Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time .
– hard-working : In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard ; to save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor ; she earned a Physics degree … and went on to take another degree in Mathematics
– intelligent : As a brilliant and mature student ; she earned a Physics degree with flying colours ; the first woman to receive a Ph. D from the Sorbonne ; the first woman university professor in France ; awarded a Nobel Prize in Chemistry .
– humane : her real joy was “ casing human suffering ” .

Tạm dịch: 

– can đảm và mạnh mẽ : Với một chút ít tiền để sống, Marie Curie đã đến Paris để thực thi tham vọng của mình. Mặc dù điều kiện kèm theo sống khó khăn vất vả, bà đã thao tác cực kỳ siêng năng .
– đầy tham vọng : Marie nuôi dưỡng giấc mơ về một sự nghiệp khoa học mà không hề dành cho một người phụ nữ vào thời gian đó .

– làm việc chăm chỉ: Mặc dù điều kiện sống khó khăn, bà đã làm việc cực kỳ chăm chỉ; để tiết kiệm tiền cho việc học tập ở nước ngoài, bà làm việc như một gia sư riêng; bà nhận được bằng Cử nhân Vật lý … và tiếp tục lấy bằng Cử nhân Toán học

– mưu trí : Là một sinh viên xuất sắc và trưởng thành ; bà nhận được bằng Vật lý với điểm trên cao ; người phụ nữ tiên phong nhận bằng tiến sỹ từ Sorbonne ; giáo sư ĐH nữ tiên phong ở Pháp ; được trao giải Nobel Hóa học .
– nhân đạo : niềm vui thực sự của bà là ” xoa dịu sự đau khổ của con người ” .

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading