Reading – Unit 10 trang 114 tiếng Anh 11 – https://leading10.vn

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Before

Before you read

Work in pair. Read these facts about endangered species and discuss the questions below

( Hãy đọc những thực sự về những loài có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng và tranh luận những câu hỏi dưới đây. )
– Once found throughout Africa and Asia, cheetahs are now only scattered throughout east Africa .
( Đã từng được phát hiện ở Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương, báo Chi-ta giờ chỉ rải rác ở đông Phi. )
– It is estimated that only 1,000 pandas remain in the wild .
( Người ta ước tính rằng chỉ còn khoảng chừng 1000 gấu trúc còn sót lại trong môi trường tự nhiên tự nhiên. )
– There are only about 20 Siberian tigers left in the wild in Trung Quốc and about 100 live in Chinese zoos and national parks .
( Chỉ còn 20 con hổ Siberian còn lại trong môi trường tự nhiên hoang dã ở Trung Quốc và khoảng chừng 100 con sống ở những sở thú và khu vui chơi giải trí công viên vương quốc Trung Quốc. )
1. What do you understand from the facts above ?
( Bạn hiểu gì từ những chi tiết cụ thể trên ? )
2. Can you explain why the numbers of these animals have become small ?
( Bạn hoàn toàn có thể lý giải vì sao số lượng những loài này đang giảm dần không ? )

Lời giải chi tiết:

1. The facts above show that the numbers of some wild/ rare animals such as cheetahs, pandas and Siberian tigers have become small/ extinct.

( Những cụ thể trên cho thấy số lượng 1 số ít số loài động vật hoang dã hoang dã / quý hiểm như báo, gấu trúc và hổ Siberian đang trở nên tuyệt chủng. )

2. The numbers of these animals have become small because they are killed for food, fur or skin.

( Số lượng những loài này đang giảm dần vì chúng bị giết để làm thực phẩm, lông và da. )

While

While you read

The human race is only one small species in the living world. Many other species exist on this planet. However, human beings have a great influence on the rest of the world. They are changing the environment by building cities and villages where forests once stood. They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture. They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests. And they are destroying the air by adding pollutants to it .
It can be said that human beings are changing the environment in all respects through their actions and by their habits. This has resulted in two serious consequences. The first is that many kinds of rare animals are killed. The second is that the environment where these animals are living is badly destroyed. As a result, the number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct .
In order to make sure that these rare animals do not disappear, efforts have been made to protect the environments in which they live. Scientists have made lists of endangered species and suggested ways to save them. Many organisations have been set up and funds have been raised. Thousands of national parks all over the world have been established to protect endangered animals. Laws have been introduced to prohibit the killing of endangered animals and the destruction of the environments where these rare animals are living .
If people’s interference with the environment decreases, more species will survive and produce offspring. The Earth will be a happy planet where human beings, animals and plants peacefully co-exist .

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Loài người chỉ là một loài nhỏ trong quốc tế sinh vật. Nhiều loài khác sống sót trên hành tinh này. Tuy nhiên, con người có tác động ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của quốc tế. Họ đang đổi khác thiên nhiên và môi trường bằng cách kiến thiết xây dựng thành phố và làng mạc ở nơi trước kia từng là rừng. Họ đang tác động ảnh hưởng đến nguồn cung ứng nước bằng cách sử dụng nước cho công nghiệp và nông nghiệp. Họ đang biến hóa thực trạng thời tiết bằng việc chặt cây cối trong những khu rừng. Và họ đang tàn phá không khí bằng cách thải những chất gây ô nhiễm vào không khí .
Có thể nói rằng con người đổi khác môi trường tự nhiên trên mọi phương diện trải qua những hành vi của họ và thói quen của họ. Điều này đã dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên là nhiều loài động vật hoang dã quý và hiếm bị giết. Thứ hai là thiên nhiên và môi trường nơi mà những loài động vật hoang dã đang sinh sống bị tàn phá nặng. Kết quá là, số lượng những loài động vật hoang dã quý và hiếm đang giảm rất nhanh gọn, chúng đang có rủi ro tiềm ẩn bị tuyệt chủng .
Để bảo vệ rằng những loài động vật hoang dã quý và hiếm này không biến mất, những nỗ lực đã được triển khai để bảo vệ thiên nhiên và môi trường mà chúng đang sống. Các nhà khoa học đã lập list những loài có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng và dề nghị cách để cứu chúng. Nhiều tổ chức triển khai đã được xây dựng và nhiều quỹ được kiến thiết xây dựng. Hàng ngàn những khu vui chơi giải trí công viên vương quốc trên toàn quốc tế đã được thiết lập để bảo vệ động vật hoang dã có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng. Luật pháp được đưa ra để cấm việc giết hại động vật hoang dã có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng và sự tàn phá của môi trường tự nhiên nơi chúng sinh sống .
Nếu sự can thiệp của người dân với thiên nhiên và môi trường giảm, nhiều loài sẽ sống sót và sinh sản nhiều hơn. Trái đất sẽ là một hành tinh niềm hạnh phúc nơi con người động vật hoang dã và thực vật cùng chung sống một cách tự do .

Lời giải chi tiết:

Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

( Những từ trong khung Open trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp. )

pollutants decreasing protect interference extinct endangered

1. Dinosaurs became ______ millions of years ago.

2. She tried to ______ herself from the wind.

3. This species of bird is ______ in numbers every year.

4. The chemical ______ from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty.

5. The blue whale is a(an) ______ species.

6. Because of the ______ of human beings, many animals have become extinct.

Phương pháp giải:

– pollutants ( n ) : chất gây ô nhiễm
– decreasing ( V-ing ) : đang giảm
– protect ( v ) : bảo vệ
– interference ( n ) : sự can thiệp
– extinct ( adj ) : tuyệt chủng
– endangered ( adj ) : bị rình rập đe dọa

Lời giải chi tiết:

1. extinct  2. protect  3. decreasing 
4. pollutants  5. endangered  6. interference 

1. Dinosaurs became extinct millions of years ago.

( Khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. )

Giải thích: become + adj

2. She tried to protect herself from the wind.

( Cô ấy nỗ lực tự bảo vệ mình khỏi gió. )

Giải thích: try + to V (cố gắng làm việc gì)

3. This species of bird is decreasing in numbers every year.

( Hằng năm loài chim này đang giảm dần số lượng. )

Giải thích: Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn với chủ ngữ số ít “S + is + V-ing”

4. The chemical pollutants from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty.

( Những chất thải hóa học từ xe hơi và nhà máy sản xuất làm cho không khí, nước và đất ô nhiễm một cách nguy hại. )

Giải thích: Sau mạo từ “the” và tính từ “chemical” cần một danh từ.

5. The blue whale is an endangered species.

( Cá voi xanh là một loài bị rình rập đe dọa. )

Giải thích: Sau mạo từ “a/an” và trước danh từ “species” cần một tính từ.

6. Because of the interference of human beings, many animals have become extinct.

( Bời vì sự can thiệp của con người, nhiều động vật hoang dã đã tuyệt chủng. )

Giải thích: Sau mạo từ “the” và trước giới từ “of” cần một danh từ.

Task 2

Task 2Circle A, B, C or D that best sums up each paragraph.

( Khoanh chọn A, B, C hoặc D bộc lộ ý chính của mỗi đoạn. )

1. Paragraph 1

A. Human beings need to grow food .
B. Human beings pollute the environment .
C. Human beings interfere with nature .
D. People should stop living in cities and villages .

2. Paragraph 2

A. Many animals are disappearing .
B. Human beings are responsible for the changes in the environment .
C. People are in danger of becoming extinct .
D. The human race is also an endangered species .

3. Paragraph 3

A. Human beings have made efforts to protect the environment .
B. Scientists have made a long list of endangered species .
C. People should be kept away from animals and plants .
D. Rare animals do not disappear .

4. Paragraph 4

A. The survival of endangered species
B. The Earth – a happy planet
C. Conditions for a peaceful co-existence
D. People’s interference with the environment

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Đoạn 1
A. Con người cần trồng thực phẩm .
B. Con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên .
C. Con người can thiệp vào vạn vật thiên nhiên .
D. Người ta nên ngừng sống ở những thành phố và làng mạc .
2. Đoạn 2
A : Nhiều động vật hoang dã đang biến mất .
B. Con người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những đổi khác trong môi trường tự nhiên .
C. Người ta có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng .
D. Loài người cũng là một loài bị nguy cấp .
3. Đoạn 3
A. Con người đã nỗ lực để bảo vệ môi trường tự nhiên .
B. Các nhà khoa học đã đưa ra một list dài những loài bị nguy cấp .
C. Người ta nên tránh xa động vật hoang dã và thực vật .
D. Động vật quý và hiếm không biến mất .
4. Đoạn 4
A. Sự sống sót của những loài nguy cấp
B. Trái đất – một hành tinh niềm hạnh phúc
C. Các điều kiện kèm theo cho sự sống chung tự do
D. Sự can thiệp của người dân vào thiên nhiên và môi trường

Lời giải chi tiết:

1. C  2. B 3. A 4. C

1. Paragraph 1 – C. Human beings interfere with nature .
( Đoạn 1 – C. Con người can thiệp vào vạn vật thiên nhiên. )
2. Paragraph 2 – B. Human beings are responsible for the changes in the environment .
( Đoạn 2 – B. Con người phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những đổi khác của môi trường tự nhiên. )
3. Paragraph 3 – A. Human beings have made efforts to protect the environment .
( Đoạn 3 – A. Con người đã ra sức bảo vệ môi trường tự nhiên. )
4. Paragraph 4 – C. Conditions for a peaceful co-existence
( Đoạn 4 – C. Điều kiện để chung sống độc lập )

Task 3

Task 3. Answer the questions:

( Trả lời những câu hỏi. )
1. What are the four ways by which human beings are changing the world ?
( Con người đang làm biến hóa quốc tế theo 4 cách nào ? )
2. What are the serious consequences of people’s interference with the environment ?
( Những hậu quả nghiêm trọng của sự can thiệp của con người đến môi trường tự nhiên là gì ? )
3. What has been done to protect the environment ?
( Những gì đã được triển khai để bảo vệ môi trường tự nhiên ? )

Lời giải chi tiết:

1. Four ways that people change the world are:

( Bốn cách để mọi người biến hóa quốc tế là )
– They are changing the environment by building cities và villages .
( Họ đang đổi khác thiên nhiên và môi trường bằng việc thiết kế xây dựng những thành phố và làng xã. )
– They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture .
( Họ đang ảnh hưởng tác động đến việc cung ứng nước bằng cách sử dụng nước cho công nghiệp và nông nghiệp. )
– They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests .
( Họ đang đổi khác điều kiện kèm theo thời tiết bằng cách chặt cây trong rừng. )
– They are destroying the air by adding pollutants like smoke from factories .
( Họ tàn phá không khí bằng cách thêm những chất gây ô nhiễm như khói từ nhà máy sản xuất. )

2. The serious consequences of people’s interference with the environment are:

( Hậu quả nghiêm trọng của sự can thiệp của người dân so với thiên nhiên và môi trường là )
– Many kinds of rare animals are killed .
( Nhiều loại động vật hoang dã quý và hiếm bị giết. )
– The environment where these animals are living is badly destroyed .
( Môi trường nơi mà những động vật hoang dã này đang sống bị phá huỷ nghiêm trọng. )
– The number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct .
( Số lượng động vật hoang dã quý và hiếm giảm nhanh đến nỗi chúng có rủi ro tiềm ẩn bị tuyệt chủng. )
3. Many things have been done to protect endangered nature, such as :
( Nhiều việc đã được thực thi để bảo vệ thực chất nguy cấp, ví dụ điển hình như )
– Many organizations have been set up and money has been raised to save rare animals .
( Nhiều tổ chức triển khai đã được xây dựng và tiền đã được kêu gọi để cứu những động vật hoang dã quý và hiếm. )
– Thousands of national parks have been established .
( Hàng ngàn khu vui chơi giải trí công viên vương quốc đã được xây dựng. )
– Laws have been passed to prohibit killing endangered animals .
( Luật đã được trải qua để cấm giết động vật hoang dã hoang dã. )

After

After you read

Work in groups. Find out why some animals have become extinct.

( Làm việc theo nhóm. Tìm hiểu lí do tại sao một số ít loài động vật hoang dã đã bị tuyệt chủng. )

Lời giải chi tiết:

– People kill animals for fur, skin and food .
( Con người giết động vật hoang dã để lấy lông, da và thức ăn. )
– People keep animals as pets .

(Con người giam giữ động vật như thú cưng.)

– People hunt or capture animals for recreation or entertainment .
( Con người săn hoặc bắt giữ động vật hoang dã để vui chơi và vui đùa. )

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading