Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022

Mục Lục

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 47/SNV-CCVC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3316/SNV-CCVC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức đảm nhận vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm;

Thực hiện Kế hoạch số 3097/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022,

Xét nhu cầu biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau:

I.   Nhu cầu tuyển dụng

 

STT

Môn / Chức danh Chỉ tiêu tuyển dụng  

Ghi chú

1 Ngữ văn 10
2 Lịch sử 03 01 chỉ tiêu cấp THCS của
Trường Dạy trẻ Khuyết tật
3 Địa lý 04
4 GDCD 01
5 Tiếng Anh 16
6 Tiếng Pháp 03
7 Toán 02
8 Vật lý 03
9 Hóa học 08 01 chỉ tiêu cấp THCS của
Trường Dạy trẻ Khuyết tật
10 Sinh học 04
11 KTNN 05
12 KTCN 08
13 Thể dục 01
14 Quốc phòng 02
15 Tin học 05
16 GV Tiểu học 01 Chỉ tiêu của
Trường Dạy trẻ Khuyết tật
17 Văn thư 02
18 Kế toán 04
19 Y tế 03
20 Thư viện 04
 
21
Nhân viên
Thiết bị, thí nghiệm
 
01
Tổng cộng 90

 Số lượng vị trí việc làm cụ thể: xem Phụ lục đính kèm.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

– Là công dân Nước Ta, có nguyện vọng làm giáo viên hoặc công tác làm việc khác trong những cơ sở giáo dục phổ thông công lập thường trực Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên ;
– Có đơn ĐK dự tuyển ;
– Có lý lịch rõ ràng ;
– Có văn bằng, chứng từ tương thích với vị trí việc làm ;
– Có đủ sức khỏe thể chất để thực thi việc làm hoặc trách nhiệm .

III. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh

1. Chức danh nghề nghiệp giáo viên

1.1 Giáo viên Tiểu học (tuyển dụng vào Trường Dạy trẻ Khuyết tật). Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Giáo dục đào tạo đặc biệt quan trọng trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học và có Chứng chỉ tu dưỡng về tật học ;
Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên tiểu học tương ứng với hạng chức vụ nghề nghiệp và có năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số ít trách nhiệm đơn cử được

1.2.  Giáo viên Trung học cơ sở

Người dự tuyển phải có :
Bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm đúng chuyên ngành ĐK dự tuyển trở lên hoặc Đại học những chuyên ngành tương thích với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở. Riêng so với giáo viên ĐK vào Trường Dạy trẻ Khuyết tật phải có Chứng chỉ tu dưỡng về tật học ;
Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai những trách nhiệm của giáo viên trung học cơ sở tương ứng với hạng chức vụ nghề nghiệp và có năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong 1 số ít trách nhiệm đơn cử được

1.3.  Giáo viên Trung học phổ thông

Người dự tuyển phải có :
Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm đúng chuyên ngành ĐK dự tuyển trở lên hoặc Đại học những chuyên ngành tương thích với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông ;
Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên trung học phổ thông tương ứng với hạng chức vụ nghề nghiệp và có năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong 1 số ít trách nhiệm đơn cử được giao .

2. Chức danh nghề nghiệp nhân viên

2.1 Nhân viên Kế toán

Người dự tuyển phải có :
– Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, kinh tế tài chính ;
– Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ;
– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 ( A1 ) – Khung năng lượng 6 bậc dành cho Nước Ta .

2.2.  Nhân viên Văn thư

Người dự tuyển phải có :
Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư – tàng trữ, văn thư hành chính, tàng trữ, tàng trữ và quản trị thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành khác phải có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ văn thư .
Sử dụng thành thạo những phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật ship hàng nhu yếu trách nhiệm .

2.3.  Nhân viên Thư viện

Người dự tuyển phải có :
Bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Thư viện, tin tức – Lưu trữ ;
Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ;
Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc bậc 2 ( A2 ) – Khung năng lượng 6 bậc dành cho Nước Ta .

2.4.  Nhân viên Y tế

Người dự tuyển phải có :
Bằng tốt nghiệp trình độ từ Y sĩ tầm trung trở lên ;
Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc chứng từ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ;
Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 ( A1 ) – Khung năng lượng 6 bậc dành cho Nước Ta .

2.5.  Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm

Người dự tuyển phải có :

Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học, cụ thể như sau:

+ Sư phạm Vật lí, Hóa học, Sinh học ,
+ Công nghệ Hóa học ,
+ Điện, điện tử ) ;
Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc chứng từ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ;
Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 ( A1 ) – Khung năng lượng 6 bậc dành cho Nước Ta .

IV.    Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn, công bố kết quả

1. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP); đồng thời gửi bản scan các văn bằng, chứng chỉ về địa chỉ email: tuyendungct20212022@gmail.com.

2.  Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian : Từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 21/12/2021 .
Địa điểm : Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo .

3.  Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển

Ngày 02/01/2022 ( lúc 8 giờ 00 ) những người đủ điều kiện kèm theo tham gia phỏng vấn tập trung chuyên sâu tại Trường Trung học đại trà phổ thông Bùi Hữu Nghĩa ( số 55, Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ ) để nghe phổ cập nội quy, những nội dung trước khi phỏng vấn .
Ngày 03/01/2022 và 04/01/2022 : thực thi phỏng vấn thí sinh theo lịch .
Thời gian công bố hiệu quả xét tuyển dự kiến trong tháng 01/2022 .

IV.  Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư 228 / năm nay / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm nay của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức ( mỗi thí sinh dự kiến đóng 400.000 đồng ) .

V.  Hình thức, nội dung, cách tính điểm

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2.  Nội dung xét tuyển

Vòng 1 : Xét điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn của người dự tuyển trải qua phiếu ĐK dự tuyển và hồ sơ theo nhu yếu của vị trí việc làm .
Vòng 2 : Phỏng vấn về năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ của người dự tuyển gồm những nội dung :
Luật Giáo dục đào tạo ;
Nghị định số 84/2020 / NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật Giáo dục ;
Luật Viên chức ; Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viên chức ;
Nghị quyết số 29 – NQ / TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI “ Về thay đổi cơ bản, tổng lực Giáo dục và Đào tạo, phân phối nhu yếu công nghiệp hóa, văn minh hóa trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ” ;
Nghị định số 112 / 2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của nhà nước về giải quyết và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ;
Nghị định số 115 / 2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức ;
Nghị định số 106 / 2020 / NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của nhà nước lao lý về vị trí việc làm và số lượng người thao tác trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;
Các Nghị định, Thông tư pháp luật tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp công dụng, trách nhiệm trình độ của từng vị trí dự tuyển viên chức ( so với thí sinh ĐK dự tuyển vào ngạch nhân viên cấp dưới y tế trường học, kế toán, thư viện, văn thư, thiết bị – thí nghiệm ) ;
Thông tư số 28/2020 / TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Điều lệ Trường tiểu học ( so với những thí sinh ĐK dự tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học ) ;
Thông tư số 32/2020 / TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học ( so với những thí sinh ĐK dự tuyển vào ngạch giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông ) ;
Thông tư số 02/2021 / TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp hạng viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập ;
Thông tư số 03/2021 / TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học cơ sở công lập ;
Thông tư số 04/2021 / TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học phổ thông công lập ;
Phương pháp giảng dạy ; Kiến thức về trình độ ;
Tâm lý học ; Giáo dục học .

3.  Cách tính điểm

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên ( nếu có ) .

4.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ những điều kiện kèm theo sau :
Có hiệu quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên ;
Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên ( nếu có ) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm .
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu sau cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người có tác dụng điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển ; nếu vẫn không xác lập được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo giải trình Giám đốc Sở quyết định hành động người trúng tuyển .
Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu tác dụng thi tuyển cho những kỳ tuyển dụng lần

VI. Thời hạn nhận việc

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin hiệu quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai xong hồ sơ tuyển dụng .
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thành xong đủ hồ sơ tuyển dụng theo pháp luật hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu ĐK dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng pháp luật để tham gia dự tuyển thì Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền hủy tác dụng trúng tuyển .
Trên đây là thông tin tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 cho những đơn vị chức năng thường trực Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Trường hợp vướng mắc vui mắt liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ qua số điện thoại thông minh 0292 3731 684 để được hướng dẫn đơn cử .

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: cantho.edu.vn

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên