900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 có đáp án

900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 có đáp án hay nhất

Để học tốt Sinh học 10, loạt bài 900 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 và Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10. Loạt bài gồm có những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được biên soạn bám sát nội dung từng bài, từng chương trong sách giáo khoa Sinh học 10 .
Lời giải bài tập môn Sinh học 10 sách mới :

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Bộ 900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 có đáp án năm 2021

Câu 1 : Các cấp tổ chức triển khai cơ bản của quốc tế sống gồm có :
1. Quần xã
2. Quần thể
3. Cơ thể
4. Hệ sinh thái
5. Tế bào
Các cấp tổ chức triển khai đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là …
A. 5-3-2 – 4-1
B. 5-3-2 – 1-4
C. 5-2-3 – 1-4
D. 5-2-3 – 4-1

Lời giải:

Thế giới sống được tổ chức triển khai theo nguyên tắc thứ bậc ngặt nghèo :

Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thểquần thểquần xãhệ sinh thái → sinh quyển.

Đáp án cần chọn là : B
Câu 2 : Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp những Lever tổ chức triển khai sống từ thấp đến cao :
A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã
B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, khung hình
C. Quần thể, quần xã, khung hình, hệ sinh thái
D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

Lời giải:

Theo sự phân cấp trong quốc tế sống, thứ tự những Lever tổ chức triển khai từ thấp đến cao là : Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 3 : Trong những cấp tổ chức triển khai sống dưới đây, cấp nào là lớn nhất ?
A. Tế bào
B. Quần xã
C. Quần thể
D. Bào quan

Lời giải:

Trong những cấp tổ chức triển khai sống trên thì quần xã là cấp lớn nhất .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 4 : Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với những tổ chức triển khai còn lại ?
A. Quần thể
B. Quần xã
C. Cơ thể
D. Hệ sinh thái

Lời giải:

Thế giới sống được tổ chức triển khai theo nguyên tắc thứ bậc ngặt nghèo :
Phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → khung hình → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển .
Như vậy, Lever tổ chức triển khai thấp nhất so với những tổ chức triển khai còn lại là khung hình .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 5 : ” Đàn voi sống trong rừng ” thuộc Lever tổ chức triển khai sống nào dưới đây ?
A. Cá thể
B. Quần xã
C. Quần thể
D. Hệ sinh thái

Lời giải:

Đàn voi sống trong rừng thuộc Lever quần thể .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 6 : Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực thi một tính năng nhất định tạo thành :
A. Hệ cơ quan
B. Mô
C. Cơ thể
D. Cơ quan

Lời giải:

– Thế giới sống được tổ chức triển khai theo nguyên tắc thứ bậc, những cấp tổ chức triển khai thấp hơn là nền tảng để thiết kế xây dựng những cấp tổ chức triển khai sống cấp trên .
– Nhiều tế bào cùng loại, cùng triển khai 1 công dụng sẽ tập hợp lại và tạo nên tổ chức triển khai sống cao hơn là mô .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 7 : ” Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà ” thuộc Lever tổ chức triển khai sống nào dưới đây ?
A. Quần xã
B. Hệ sinh thái
C. Quần thể
D. Sinh quyển

Lời giải:

” Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà ” thuộc Lever tổ chức triển khai quần thể vì gồm những thành viên cùng loài, cùng chung sống trong 1 sinh cảnh, những thành viên có năng lực sinh sản tạo thế hệ mới .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 8 : Tập hợp những sinh vật sống ở rừng Quốc gia Cúc Phương là
A. Cá thể sinh vật
B. Quần thể sinh vật
C. Quần xã sinh vật
D. Cá thể và quần thể

Lời giải:

Tập hợp thành viên sinh vật sống trong rừng Quốc gia Cúc Phương gồm nhiều loài khác nhau, cùng chung sống trong 1 sinh cảnh ở 1 thời hạn gọi là quần xã sinh vật .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 9 : Các cấp tổ chức triển khai của quốc tế sống không gồm có thành phần nào dưới đây ?
A. Mô
B. Bào quan
C. Phân tử
D. Nguyên tử

Lời giải:

Nguyên tử không phải là một cấp tổ chức triển khai của quốc tế sống .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 10 : Thành phần nào dưới đây không phải là một cấp tổ chức triển khai của quốc tế sống ?
A. Tế bào thực vật
B. Quần xã sinh vật
C. Nguyên tử
D. Đại phân tử hữu cơ

Lời giải:

Nguyên tử không phải là một cấp tổ chức triển khai của quốc tế sống .
Đáp án cần chọn là : C

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 2 có đáp án năm 2021

Câu 1 : Giới là :
A. Một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định
B. Các đơn vị chức năng phân loại lớn gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định
C. Một đơn vị chức năng phân loại gồm có những giống sinh vật có chung những đặc thù nhất định
D. Một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có toàn bộ ngành sinh vật .

Lời giải:

Giới trong sinh học là một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 2 : Một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định là khái niệm của :
A. Loài
B. Chi
C. Quần thể
D. Giới

Lời giải:

Giới trong sinh học là một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 3 : Tác giả của mạng lưới hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và lúc bấy giờ vẫn được sử dụng là ?
A. Linnê và Hacken
B. Lơvenhuc và Margulis
C. Hacken và Whittaker
D. Whittaker và Margulis

Lời giải:

Hai nhà khoa học Whittaker và Margulis đã đưa ra mạng lưới hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và lúc bấy giờ vẫn được sử dụng .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 4 : Tác giả của mạng lưới hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và lúc bấy giờ vẫn được sử dụng là
A. Linnê
B. Lơvenhuc
C. Hacken
D. Uytakơ

Lời giải:

Tác giả của mạng lưới hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và lúc bấy giờ vẫn được sử dụng là Uytakơ .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 5 : Các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại những sinh vật thành mạng lưới hệ thống 5 giới gồm có :

A. Khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng

B. Loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình, kiểu dinh dưỡng
C. Cấu tạo tế bào, năng lực hoạt động, mức độ tổ chức triển khai khung hình
D. Trình tự những nuclêotit, mức độ tổ chức triển khai khung hình

Lời giải:

Các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại những sinh vật thành mạng lưới hệ thống 5 giới gồm có : loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình, kiểu dinh dưỡng .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 6 : Đâu không phải tiêu chuẩn cơ bản của mạng lưới hệ thống phân loại 5 giới :
A. Khả năng chuyển dời
B. Loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình
C. Mức độ tổ chức triển khai cở thể
D. Kiểu dinh dưỡng

Lời giải:

Các tiêu chuẩn cơ bản của mạng lưới hệ thống 5 giới gồm có loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình, kiểu dinh dưỡng .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 7 : Giới khởi sinh gồm :
A. Virut và vi trùng lam
B. Nấm và vi trùng
C. Vi khuẩn và vi trùng lam
D. Tảo và vi trùng lam

Lời giải:

Giới khởi sinh gồm vi trùng và vi trùng lam .
Virut không được coi là một tổ chức triển khai sống hoàn hảo
Nấm thuộc giới Nấm, tảo thuộc giới Nguyên sinh .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 8 : Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới khởi sinh là
A. Nhân sơ
B. Nhân thực
C. Sống kí sinh
D. Sống hoại sinh

Lời giải:

Giới khởi sinh gồm vi trùng, vi trùng lam, …
Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới khởi sinh là khung hình đơn bào ( Sinh vật nhân sơ )
Đáp án cần chọn là : A
Câu 9 : Giới nguyên sinh gồm có
A. Vi sinh vật, động vật hoang dã nguyên sinh
B. Vi sinh vật, tảo, nấm, động vật hoang dã nguyên sinh
C. Tảo, nấm, động vật hoang dã nguyên sinh
D. Tảo, nấm nhày, động vật hoang dã nguyên sinh

Lời giải:

Giới nguyên sinh gồm có : tảo, nấm nhầy, động vật hoang dã nguyên sinh .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 10 : Giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm là ?
A. Động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh ( tảo ), nấm nhầy
B. Virut, tảo, động vật hoang dã nguyên sinh
C. Vi khuẩn, động vật hoang dã nguyên sinh, thực vật nguyên sinh
D. Virut, vi trùng, nấm nhầy

Lời giải:

Giới nguyên sinh gồm có : tảo, nấm nhầy, động vật hoang dã nguyên sinh .
Đáp án cần chọn là : A

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 có đáp án năm 2021

Câu 1 : Bốn nguyên tố chính cấu trúc nên chất sống là :
A. C, H, O, P.
B. C, H, O, N
C. O, P., C, N
D. H, O, N, P.

Lời giải:

Bốn nguyên tố C, H, O, N chiếm tới 96 % khối lượng chất khô của tế bào, là 4 nguyên tố chính cấu trúc nên chất sống .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 2 : Trong số khoảng chừng 25 nguyên tố cấu trúc nên sự sống, những nguyên tố chiếm phần nhiều trong khung hình sống ( khoảng chừng 96 % ) là :
A. Fe, C, H
B. C, N, P., Cl
C. C, N, H, O
D. K, S, Mg, Cu

Lời giải:

Trong số khoảng chừng 25 nguyên tố cấu trúc nên sự sống, những nguyên tố C, H, O và N chiếm 96 % khối lượng chất khô của tế bào, những nguyên tố còn lại chiếm chiếm một tỉ lệ nhỏ .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 3 : Các nguyên tố hóa học đa phần cấu trúc nên khung hình sống là những nguyên tố nào ?
A. Ca, P., Cu, O
B. O, H, Fe, K
C. C, H, O, N
D. O, H, Ni, Fe

Lời giải:

Các nguyên tố hóa học đa phần cấu trúc nên khung hình sống là C, H, O, N .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 4 : Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự phong phú của vật chất hữu cơ là
A. Cacbon
B. Hydro
C. Oxy
D. Nitơ

Lời giải:

Nguyên tố C là nguyên tố quan trọng nhất để tạo nên sự phong phú của vật chất hữu cơ .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 5 : Nguyên tố hoá học nào dưới đây có vai trò tạo ra “ bộ khung xương ” cho những đại phân tử hữu cơ ?
A. C
B. O
C. N
D. P.

Lời giải:

Nguyên tố C là nguyên tố quan trọng nhất để tạo nên sự phong phú của vật chất hữu cơ, có vai trò tạo ra “ bộ khung xương ” cho những đại phân tử hữu cơ
Đáp án cần chọn là : A
Câu 6 : Nguyên tố nào có năng lực phối hợp với những nguyên tố khác để tạo ra rất nhiều chất hữu cơ khác nhau ?
A. Hiđrô
B. Nitơ
C. Cacbon
D. Ôxi

Lời giải:

Nguyên tố cacbon có năng lực phối hợp với những nguyên tố khác để tạo ra rất nhiềuchất hữu cơ khác nhau : cacbohidrat, lipit, protein …
Đáp án cần chọn là : C
Câu 7 : Các công dụng của cacbon trong tế bào là
A. Dự trữ nguồn năng lượng, là vật tư cấu trúc tế bào
B. Cấu trúc tế bào, cấu trúc những enzim
C. Điều hòa trao đổi chất, tham gia cấu trúc tế bào chất
D. Thu nhận thông tin và bảo vệ khung hình

Lời giải:

Cacbon cấu trúc nên những đại phân tử hữu cơ, cấu trúc nên những thành phần của tế bào, dự trữ nguồn năng lượng trong những chất hữu cơ .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 8 : Cacbon có những tính năng của trong tế bào là
A. Dự trữ nguồn năng lượng
B. Là vật tư cấu trúc tế bào
C. Là vật tư cấu trúc tế bào
D. Cả A, B, và C

Lời giải:

Cacbon cấu trúc nên những đại phân tử hữu cơ, cấu trúc nên những thành phần của tế bào, dự trữ nguồn năng lượng trong những chất hữu cơ .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 9 : Cacbon là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng quan trọng trong việc tạo nên sự phong phú của những đại phân tử hữu cơ vì cacbon
A.Là một trong những nguyên tố chính cấu trúc nên chất sống
B. Chiếm tỉ lệ đáng kể trong khung hình sống
C. Có thông số kỹ thuật điện tử vòng ngoài với 4 điện tử ( cùng lúc tạo nên 4 link cộng hóa trị với nguyên tử khác )
D. Cả A, B, C

Lời giải:

Cacbon là nguyên tố có thông số kỹ thuật điện tử vòng ngoài với 4 điện tử ( cùng lúc tạo nên 4 link cộng hoá trị với nguyên tử khác ) .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 10 : Trong những nguyên tố đa lượng, cacbon được coi là nguyên tố đặc biệt quan trọng quan trọng trong việc tạo nên sự phong phú của những đại phân tử hữu cơ vì
A. Là nguyên tố đa lượng, chiếm 18,5 % khối lượng khung hình
B. Vòng ngoài cùng của thông số kỹ thuật điện tử có 4 electoron
C. Là nguyên tố chính trong thành phần hóa học của những chất cấu trúc nên khung hình sống
D. Được lấy làm đơn vị chức năng xác lập nguyên tử khối những chất ( đvC )

Lời giải:

– Sự phong phú của những đại phân tử hữu cơ biểu lộ ở số loại, size và cấu trúc, …
– Cacbon có cấu trúc nguyên tử với 4 electron, cùng lúc hoàn toàn có thể có 4 link cộng hóa trị với những nguyên tố hóa học khác -> Sự phong phú của những đại phân tử hữu cơ
Đáp án cần chọn là : B
Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 10 sách mới những môn học

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading