Tiếng Anh 10 Unit 2 Language – https://leading10.vn

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Pronunciation 1

Video hướng dẫn giải

/kl/, /pl/, /gr/, and /pr/

1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, and /pr/.

( Nghe và lặp lại. Chú ý đến những phụ âm kép / kl /, / pl /, / gr /, và / pr /. )

Lời giải chi tiết:

/kl/

club (n): câu lạc bộ

clean (v): dọn sạch

class (n): lớp

/pl/

please (v): làm ơn

place (n): địa điểm, chỗ

play (n): vở kịch

 /gr/

green (adj): xanh lá

group (n): nhóm

ground (n): mặt đất

/pr/

practise (v): luyện tập

present (v): thuyết trình

protect (v): bảo vệ

Pronunciation 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen and practise saying the following sentences.

( Nghe và luyện nói những câu dưới đây. )

1. The club members will clean up all the classrooms .
( Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ dọn sạch những phòng học. )
2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play .
( Chúng tôi rất vui rằng chúng tôi đã tạo ra một ngữ cảnh mê hoặc cho vở kịch của trường. )
3. Our group will make the playground green again .
( Nhóm của chúng tôi sẽ làm cho sân chơi “ xanh ” trở lại. )
4. The students are practicing their presentation on environmental protection .
( Các học viên đang luyện thuyết trình về bảo vệ thiên nhiên và môi trường. )

Lời giải chi tiết:

1. The club members will clean up all the classrooms.

2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play.

3. Our group will make the playground green again.

4. The students are practicing their presentation on environmental protection.

Vocabulary 1

Video hướng dẫn giải

The environment (Môi trường)

1. Match the words and phrases to their meanings.

( Nối những từ và cụm từ với nghĩa của chúng. )

1. household appliances a. the amount of carbon dioxide ( CO2 ) produced by the activities of a person or an organisation
2. energy b. rubbish lying in an open or public place
3. carbon footprint c. causing no harm to the environment
4. litter d. devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes
5. eco-friendly e. power used for driving machines, providing heat and light, etc .

Lời giải chi tiết:

1 – d 2 – e 3 – a 4 – b 5 – c

1 – d: household appliances = devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes

( thiết bị gia dụng = những thiết bị, ví dụ như tủ lạnh hoặc ti vi, được sử dụng trong nhà của mọi người )

2 – e: energy = power used for driving machines, providing heat and light, etc.

( nguồn năng lượng = nguồn năng lượng sử dụng cho máy móc, cung ứng nhiệt và ánh sáng, v.v. )

3 – a: carbon footprint = the amount of carbon dioxide (CO2) produced by the activities of a person or an organisation

( dấu chân carbon = lượng carbon dioxide ( CO2 ) được tạo ra bởi những hoạt động giải trí của một người hoặc một tổ chức triển khai )

4 – b: litter = rubbish lying in an open or public place

( rác thải = rác nằm ở khu vực ngoài trời hoặc nơi công cộng )

5 – c: eco-friendly = causing no harm to the environment

( thân thiện với môi trường tự nhiên = không gây hại cho thiên nhiên và môi trường )

Vocabulary 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the sentences using the words and phrases in 1.

( Hoàn thành những câu sử dụng những từ và cụm từ ở bài 1. )
1. _________ car models always attract great attention at exhibitions .
2. Remember to turn off your _________ when they are not used .
3. Small changes in your daily habits can help reduce the _________ your produce .
4. One of the most important sources of _________ is the sun .
5. Students are reminded to pick up _________ that they see on the ground .

Lời giải chi tiết:

1. Eco-friendly 2. household appliances 3. carbon footprint 4. energy 5. litter

1. Eco-friendly car models always attract great attention at exhibitions.

( Những mẫu xe xe hơi thân thiện với thiên nhiên và môi trường luôn lôi cuốn sự chú ý quan tâm lớn tại những cuộc triển lãm. )

2. Remember to turn off your household appliances when they are not used.

( Nhớ tắt những thiết bị gia dụng của bạn khi chúng không được sử dụng. )

3. Small changes in your daily habits can help reduce the carbon footprint you produce.

( Những biến hóa nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn hoàn toàn có thể giúp giảm lượng khí thải carbon bạn sản sinh ra. )

4. One of the most important sources of energy is the sun.

( Một trong những nguồn nguồn năng lượng quan trọng nhất là mặt trời. )

5. Students are reminded to pick up litter that they see on the ground.

( Học sinh được nhắc nhở nhặt rác mà những em nhìn thấy trên mặt đất. )

Grammar 1

Video hướng dẫn giải

The future with will and be going to

( Thì tương lai với will và be going to )

Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to.

( Hoàn thành những câu sau với will hoặc dạng đúng của be going to. )
1. I don’t think she ________ come tonight. She has to revise for her exam tomorrow .
2. We have already made the decision. We ________ buy a new house next month .
3. I’m sure she ________ pass the final exam .
4. Look at the sun. It ________ be a beautiful day .
5. I forgot to phone Dad. I ________ do it right after lunch .

Phương pháp giải:

Chúng ta dùng will để nói về :
– kế hoạch được kiến thiết xây dựng ở thời gian nói .
– Dự kiến dựa trên những gì tất cả chúng ta nghĩ hoặc tất cả chúng ta tin về tương lai .
Cấu trúc : S + will + V-nguyên thể
Chúng ta dùng be going to để nói về :
– kế hoạch đã được thiết kế xây dựng trước thời gian nói .
– Dự kiến dựa trên những gì tất cả chúng ta nhìn thấy hoặc dựa vào hiểu biết .
Cấu trúc :
S ( singular ) + am / is + going to + V-nguyên thể
S ( plural ) + are + going to + V-nguyên thể

Lời giải chi tiết:

1. will 2. are going to 3. will 4. is going to 5. will

1. I don’t think she will come tonight. She has to revise for her exam tomorrow.

( Tôi không nghĩ tối nay cô ấy sẽ đến. Cô ấy phải ôn tập cho kỳ thi của mình vào ngày mai. )

Giải thíchNói về suy đoán của một người ta dùng cấu trúc “S1 + think + S2 + will V”.

2. We have already made the decision. We are going to buy a new house next month.

( Chúng tôi đã đưa ra quyết định hành động rồi. Chúng tôi sẽ mua một ngôi nhà mới vào tháng tới. )

Giải thích: Nói về kế hoạch đã được quyết định trước dùng “be going to”.

3. I’m sure she will pass the final exam.

( Tôi chắc như đinh cô ấy sẽ vượt qua kỳ thi cuối kỳ. )

Giải thích: Nói về suy nghĩ của một người ta dùng cấu trúc “S1 + be sure + S2 + will V”.

4. Look at the sun. It is going to be a beautiful day.

( Nhìn mặt trời kìa. Nó sẽ là một ngày đẹp trời. )

Giải thích: Nói về một suy đoán có cơ sở “Look at the sun.”

5. I forgot to phone Dad. I will do it right after lunch.

( Tôi quên gọi điện cho bố rồi. Tôi sẽ gọi ngay sau bữa trưa. )

Giải thích: Nói về một quyết định hành động tức thời không có dự định trước dùng “will”.

Grammar 2

Video hướng dẫn giải

Passive voice (Câu bị động)

Rewrite the following sentences using the passive voice. Begin each sentence as shown.

( Viết lại những câu sau dùng câu bị động. Bắt đầu mỗi câu bằng từ đã cho. )
1. More and more people adopt a green lifestyle .
( Ngày càng có nhiều người vận dụng lối sống xanh. )
A green lifestyle ________________________________________________________________________ .
2. The students didn’t put the rubbish in the bins after the party yesterday .
( Học sinh đã không bỏ rác vào thùng sau bữa tiệc ngày trong ngày hôm qua. )
The rubbish ____________________________________________________________________________ .
3. We will plant more trees in the neighbourhood .
( Chúng tôi sẽ trồng nhiều cây hơn trong thành phố. )
More trees _____________________________________________________________________________ .
4. Our club is going to organise a lot of clean-up activities this weekend .
( Câu lạc bộ của chúng tôi sẽ tổ chức triển khai rất nhiều hoạt động giải trí làm sạch vào cuối tuần này. )
A lot of clean-up activities ________________________________________________________________ .
5. They discussed important environmental issues at the meeting .
( Họ đã tranh luận về những yếu tố thiên nhiên và môi trường quan trọng tại cuộc họp. )
Important environmental issues ____________________________________________________________ .

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu bị động :
– Thì hiện tại đơn : S + am / is / are + V-pp
– Thì quá khứ đơn : S + were / was + V-pp
– Thì tương lai đơn : S + will be + V-pp
– Thì tương lai gần : S + am / is / are + going to be + V-pp
Vị trí trạng từ : trạng từ chỉ nơi chốn + by O + trạng từ chỉ thời hạn

Lời giải chi tiết:

1. A green lifestyle is adopted by more and more people.

( Lối sống xanh ngày càng được nhiều người lựa chọn sống theo. )

Giải thích: Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + V-pp + by O

2. The rubbish wasn’t put in the bins by the students after the party yesterday.

( Rác không được học viên bỏ vào thùng rác sau bữa tiệc ngày ngày hôm qua. )

Giải thích: Cấu trúc câu bị động thì quá khứ đơn: S + were/was + V-pp + by O + trạng từ thời gian

3. More trees will be planted in the neighbourhood.

( Nhiều cây xanh hơn sẽ được trồng trong khu xóm. )

Giải thích: Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn: S + will be + V-pp (+ by O)

4. A lot of clean-up activities are going to be organised by our club this weekend.

( Rất nhiều hoạt động giải trí quét dọn sẽ được tổ chức triển khai bởi câu lạc bộ của chúng tôi vào cuối tuần này. )

Giải thích: Cấu trúc câu bị động thì tương lai gần: S + am/is/are + going to be + V-pp + by O + trạng từ thời gian

5. Important environmental issues were discussed at the meeting.

( Các yếu tố môi trường tự nhiên quan trọng đã được luận bàn tại cuộc họp. )

Giải thích: Cấu trúc câu bị động thì quá khứ đơn: S + were/was + V-pp (+ by O)

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading