Mã ngạch giáo viên tiểu học hạng 2

Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục là mã ngạch để các viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục có thể phân biệt, và nhận biết mình đang ở ngạch nào và từ đó tính các chế độ lương thưởng, mức lương hàng tháng và mức lương đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Nội dung chính

 • Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021
 • Danh mục mã ngạch công chức viên chức
 • Phân loại ngạch viên chức giáo dục

Viên chức là những người đang công tác làm việc, thao tác trong những tổ chức triển khai công lập, và thao tác theo hình thức hợp đồng lao động, trong đó gồm có cả những giáo viên, những nhân viên cấp dưới thao tác là những trường học, cơ sở giáo dục trên cả nước. Vậy sau đây là bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021, mời những bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây .

Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục năm 2021

 • Danh mục mã ngạch công chức viên chức
 • Phân loại ngạch viên chức giáo dục

Danh mục mã ngạch công chức viên chức

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm:

 • Giảng viên cao cấp (hạng I), Mã số: V.07.01.01
 • Giảng viên chính (hạng II), Mã số: V.07.01.02
 • Giảng viên (hạng III), Mã số: V.07.01.03
 • Trợ giảng (hạng III) – Mã số: V.07.01.23

Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP)

 • Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) – Mã số: V.07.08.20
 • Giảng viên CĐSP chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21
 • Giảng viên CĐSP (hạng III) – Mã số: V.07.08.22

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 20/3/2021)

 • Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24;
 • Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25;
 • Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26;

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

Theo pháp luật tại Thông tư 02/2021 / TT-BGDĐT ( hiệu lực thực thi hiện hành từ 20/3/2021 )

 • Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27;
 • Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28;
 • Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29;

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (THCS) bao gồm:

Theo pháp luật tại Thông tư 03/2021 / TT-BGDĐT ( hiệu lực hiện hành từ 20/3/2021 )

 • Giáo viên trung học cơ sở hạng I – Mã số V.07.04.30.
 • Giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số V.07.04.31.
 • Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32.

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (THPT)

 • Giáo viên trung học phổ thông hạng I – Mã số: V.07.05.13
 • Giáo viên THPT hạng II – Mã số: V.07.05.14
 • Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15

Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học (ĐH)

 • Giáo viên dự bị đại học hạng I – Mã số: V.07.07.17
 • Giáo viên dự bị ĐH hạng II – Mã số: V.07.07.18
 • Giáo viên dự bị ĐH hạng III – Mã số: V.07.07.19

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Nhân viên tương hỗ giáo dục người khuyết tật ( hạng IV ) – Mã số : V. 07.06.16 ( vận dụng thông số lương của viên chức loại B ( từ thông số lương 1,86 đến thông số lương 4,06 )

Mã số viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp

 • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) – Mã số: V.09.02.01
 • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) – Mã số: V.09.02.02
 • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) – Mã số: V.09.02.03
 • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) – Mã số: V.09.02.04

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

 • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I – Mã số: V.09.02.05
 • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II – Mã số: V.09.02.06
 • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III – Mã số: V.09.02.07
 • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III – Mã số: V.09.02.08
 • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV – Mã số: V.09.02.09

Phân loại ngạch viên chức giáo dục

Dưới đây là bảng phân loại ngạch viên chức giáo dục tương tự với những ngạch viên chức. Nhà mình tìm hiểu thêm nhé .

Bảng 1: Ngạch viên chức ngành giáo dục tương đương ngạch chuyên viên cao cấp (Xếp lương viên chức loại A3)

TT Ngạch Mã số Mô tả chuyên ngành
1 Giảng viên hạng sang ( hạng I ) V. 07.01.01 giảng dạy trong cơ sở giáo dục ĐH

2 Giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang ( hạng I ) V. 07.08.20 giảng dạy trong trường CĐSP
3 Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng sang ( hạng I ) V. 09.02.01 ngành giáo dục nghề nghiệp
4 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I V. 09.02.05

Bảng 2: Ngạch viên chức ngành giáo dục tương đương với ngạch chuyên viên chính (Xếp lương viên chức loại A2)

TT Ngạch Mã số Mô tả chuyên ngành
1 Giảng viên chính (hạng II) V.07.01.02 giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học
2 Giáo viên dự bị đại học hạng I V.07.07.17 Dự bị đại học
3 Giáo viên dự bị đại học hạng II V.07.07.18
4 Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng II) V.07.08.21 giảng dạy trong trường CĐSP
5 Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) V.09.02.02 ngành giáo dục nghề nghiệp
6 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II V.09.02.06
7 Giáo viên trung học phổ thông (hạng I) V.07.05.13 giảng dạy trong trường THPT
8 Giáo viên trung học phổ thông (hạng II) V.07.05.14
9 Giáo viên trung học cơ sở hạng I V.07.04.30 giảng dạy trong THCS
10 Giáo viên trung học cơ sở hạng II V.07.04.31
11 Giáo viên tiểu học hạng I V.07.03.27 giảng dạy trong trường tiểu học
12 Giáo viên tiểu học hạng II V.07.03.28
13 Giáo viên mầm non hạng I V.07.02.24 giảng dạy trong trường mầm non

Bảng 3: Viên chức ngành giáo dục tương đương với ngạch chuyên viên (xếp lương viên chức loại A1)

TT Ngạch Mã số Mô tả chuyên ngành
1 Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học
2 Trợ giảng (Hạng III) V.07.01.23
3 Giáo viên dự bị đại học hạng II V.07.07.19 Dự bị đại học
4 Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng III) V.07.08.22 giảng dạy trong trường CĐSP
5 Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) V.09.02.03 ngành giáo dục nghề nghiệp
6 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.07
7 Giáo viên trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 giảng dạy trong trường THPT
8 Giáo viên trung học cơ sở hạng III V.07.04.32 giảng dạy trong trường THCS
9 Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 giảng dạy trong trường tiểu học
10 Giáo viên mầm non hạng II 07.02.25 giảng dạy trong trường mầm non

Bảng 4: Ngạch viên chức ngành giáo dục tương đương với ngạch cán sự (xếp lương viên chức loại A0)

TT Ngạch Mã số Mô tả chuyên ngành
1 Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) V.09.02.04 ngành giáo dục nghề nghiệp
2 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III V.09.02.08 giảng dạy trong trường mầm non
3 Giáo viên mầm non hạng III 07.02.26

5. Bảng 5: Ngạch nhân viên (xếp lương viên chức loại B)

TT Ngạch Mã số
1 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV V.09.02.09 ngành giáo dục nghề nghiệp
2 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV) V.07.06.16 Ngành giáo dục

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên