Giáo viên THCS được xếp lương mới khi nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc chỉ định và xếp lương giáo viên THCS thực thi theo lao lý tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 03/2021 / TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo pháp luật mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường THCS công lập .

Theo đó, giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31).

Trong đó, lao lý về thời hạn giữ hạng tại Điểm k Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2021 / TT-BGDĐT là pháp luật so với trường hợp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng III ( mã số V. 07.04.32 ) lên hạng II ( mã số V. 07.04.31 ) .

Trường hợp của ông Tài không phải là thi hoặc xét thăng hạng mà là bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ (Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới (Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT) nên không cần phải xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

Tuy nhiên, ông cần lưu ý, người được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển (Luật Viên chức 2010), không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh đã trúng tuyển.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ huy Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với những đơn vị chức năng có tương quan thanh tra rà soát lại những trường hợp mà địa phương địa thế căn cứ vào trình độ đào tạo và giảng dạy đã chỉ định vào hạng cao hơn hạng được tuyển dụng để báo cáo giải trình, tham mưu với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh có giải pháp xử lý theo đúng lao lý .Đối với trường hợp ông Tài hỏi, đề xuất liên hệ với cơ quan có thẩm quyền chỉ định, xếp lương để làm rõ .

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên