Bài tập thì hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn Tương Lai đơn, quá khứ đơn – Tin Tức Giáo Dục Học Tập Tiny

SIMPLE FUTURE TENSE, PRESENT PROGRESSIVE TENSE, PAST SIMPLE TENSE
THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN, THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN, THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

♦ FUTURE SIMPLE TENSE (Thì tương lai đơn)

Bạn Đang Xem: Bài tập thì hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn Tương Lai đơn, quá khứ đơn

Thì tương lai đơn được dùng để miêu tả hành vi sẽ xảy ra trong tương lai hoặc diễn đạt lời hứa, lời ý kiến đề nghị, lời nhu yếu, lời mời và một quyết định hành động tức thì .

 Affirmative formS + will + V (bare inf.)…Negative formS + will not/ won’t + V (bare inf.)… Interrogative formWill + S + V (bare inf.)…? Wh-questionWhat/ Where/… + will + S + V (bare inf.)…? 

⇒ Thì tương lai đơn thường được dùng với những trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai như : tomorrow, someday, tonight, next + Ntime, soon, v.v.

• Lưu ý: Người Anh thường dùng will hoặc shall cho các đại từ ngôi thứ nhất (I, we), nhưng trong tiếng Anh hiện đại Will được dùng phổ biến hơn shall.

♦ PRESENT PROGRESSIVE TENSE (Thì hiện tại tiếp diễn)

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt hành vi đang diễn ra ngay lúc nói, hành vi đang diễn ra ở hiện tại ( nhưng không nhất thiết phải ngay lúc nói ) và hành vi có tính trong thời điểm tạm thời .

Affirmative form S + am/ is/ are + V-ing…Negative formS + am/ is/ are + not + V-ing…Interrogative formAm/ Is/ Are + S + V-ing…? Wh-questionWhat/ Where/… + am/ is/ are + S + Ving…?

⇒ Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng với những từ hoặc những cụm từ chỉ thời hạn như : now, right now, at present, at the / this moment …
• Lưu ý : Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với những động từ chỉ giác quan, cảm hứng, nhận thức và sự chiếm hữu : see, hear, smell, feel, like, love, hate, dislike, want, know, think, seem, understand, have, vv. Dùng thì hiện tại đơn với những động từ này .

♦ PAST SIMPLE TENSE (Thì quá khứ đơn)

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn đạt hành vi xảy ra tại một thời gian đơn cử trong quá khứ nhưng nay đã chấm hết, thói quen hoặc hành vi xảy ra liên tục trong quá khứ .

Affirmative formS + V-ed/ V2 (past tense)Negative formS + did not/ didn’t + V (bare inf.)Interrogative formDid + S + V (bare inf.)…?To beI/ he/ she/ it + was we/ you/ they + were

 
• Động từ có quy tắc, thêm -ed

• Động từ bất quy tắc, động từ ở cột 2 ( past tense ) trong bảng động từ bất quy tắc .
⇒ Thì quá khứ đơn thường được dùng với những trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời hạn quá khứ như : yesterday, last + Ntime, … ago .

Bài tập thì tương lai đơn và hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần thường xuất hiện nhiều trong các bài thi. Ngoài ra, đây là hai thì trong tiếng Anh nhiều thí sinh chưa phân biệt được hoặc có sự nhầm lẫn. Vì vậy, bài viết sẽ tóm tắt lý thuyết trọng tâm và đưa ra những bài tập kèm theo đáp án giải thích chi tiết để thí sinh có thể nắm rõ cách sử dụng của từng loại thì trong tiếng Anh.

Tóm tắt triết lý về thì tương lai đơn và hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần

Trước khi làm bài tập thì tương lai đơn và hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần, thí sinh cần xem lại lý thuyết của các thì sau:

Thì tương lai đơn

1. Cách dùng : diễn đạt hành vi sẽ xảy ra trong tương lai, đơn cử hơn, đây là chưa diễn ra ở hiện tại, mà sẽ khởi đầu và kết thúc trong tương lai
2. Công thức :
Câu chứng minh và khẳng định :

  • Động từ to-be : S + will / shall be
  • Động từ thường : S + will / shall + V-inf

Câu phủ định :

  • Động từ to-be : S + will / shall not + be
  • Động từ thường : S + will / shall not + V-inf

Câu hỏi :

  • Câu hỏi Yes / No với động từ thường : Will / Shall + S + V-inf ?
  • Câu hỏi Yes / No với động từ to-be : Will / Shall + S + be ?
  • Câu hỏi sử dụng động từ thường : Từ hỏi + will / shall + S + V-inf ?
  • Câu hỏi sử dụng động từ thường : Từ hỏi + will / shall + S + be ?

Tìm hiểu thêm các kiến thức khác về thì tương lai đơn tại bài viết: Thì tương lai đơn (Future simple tense)

Thì hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần

1. Cách dùng : Diễn tả hành vi sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường là một dự tính hay kế hoạch đã được sắp xếp từ trước
2. Công thức :
CâuADVERTISEMENTXem Thêm : boston legal là gì – Nghĩa của từ boston legalCông thức
Câu khẳng định chắc chắn
S + am / is / are + V-ing
Câu phủ định
S + am / is / are not + V-ing *
Câu nghi vấn / Câu hỏi Yes / No
Am / Is / Are + S + V-ing ?
Câu nghi vấn / Câu hỏi thông tin
Từ hỏi + am / is / are + S + V-ing ?
Ví dụ về những sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần :

  • I have called the clinic to make an appointment. I am meeting my doctor tomorrow morning. ( Tôi vừa gọi cho phòng khám đặt lịch hẹn. Tôi sẽ gặp bác sĩ của tôi sáng mai. )
  • I have found a new job. I am moving to Ho Chi Minh City next month. ( Tôi đã tìm được một việc làm mới. Tôi sẽ chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh tháng sau. )

Tìm hiểu thêm các kiến thức khác về thì hiện tại tiếp diễn ở bài viết: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

Bài tập về thì tương lai đơn và hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần

Bài tập 1: Chọn dạng đúng của những động từ được gợi ý trong ngoặc, sử dụng thì tương lai đơn hoặc tương lai gần.

Example : I feel thirsty, so I ( get ) will get some water .
1. Look ! There are so many dark clouds, I think it ____________ ( rain )
2. I think I ______________ ( be ) an astronaut some day .
3. Don’t talk so loudly, or the baby _______________ ( wake up )
4. The driver has lost control, the truck _________________ ( crash ) .
5. Mr. Jones _________________ ( meet ) the president at 9 am tomorrow .
6. The man ______________ ( succeed ), he works hard and never stops improving .
7. A : “ Any plans for tonight ? ” B : ” I _____________ ( play ) video games, maybe. ”
8. A : “ What will you do on the weekend ? ”. B : ” I’ve booked a flight ticket, so I ______________ ( travel ) to Nhật Bản .
9. It __________________ ( snow ) tonight, the weather forecast said so .
10. A : “ Do we split the bills ” B : “ It’s OK, I _________________ ( pay ) for the meal. ”
11. The bridge looks so weak, it ________________ ( collapse ) anytime soon .
12. I don’t think Elon Musk ________________ ( go ) to Mars in 2055 .
13. That’s a tough problem, but we _________________ ( see ) what we can do .
14. He looks very sick, I’m afraid that he __________________ ( not go ) to school .
15. Robots ______________ ( replace ) humans in the future .
16. That looks heavy, I _______________ ( help ) you carry it .
Đáp án
1. is going to rain
Xem Thêm : sexual disorientation là gì – Nghĩa của từ sexual disorientationVì trong câu có những tín hiệu rõ ràng là trời sắp mưa như ‘ có nhiều đám mây đen ’ – there are so many dark clouds – nên động từ ở đây nên được chia theo thì tương lai gần – is going to rain .
2. will be
Trong câu này, người nói đang đưa ra một sự Dự kiến không có cơ sở về tương lai rằng ‘ tôi sẽ trở thành một phi hành gia vào một ngày nào đó ’, nên động từ cần chia theo thì tương lai đơn – will be .
3. is going to wake up
Trong câu có tín hiệu rõ ràng là em bé hoàn toàn có thể thức dậy : ‘ nói lớn tiếng ’ – talk loudly. Vì vậy, hành vi thức dậy cần được chia theo thì tương lai gần – is going to wake up .
4. is going to crash
Do trong câu có tín hiệu đơn cử là ‘ người tài xế đã mất trấn áp ’ – the driver has lost control nên tất cả chúng ta cần sử dụng thì tương lai gần ‘ sẽ tông ’ – is going to crash ,
5. is going to meet
Do ông Jones đã có kế hoạch gặp quản trị rõ ràng nên động từ cần chia theo thì tương lai gần ‘ sẽ gặp ’ – is going to meet .
6. is going to succeed
Câu có những tín hiệu rõ ràng như ‘ anh ta thao tác siêng năng và không khi nào ngừng cải tổ ’ – works hard and never stops improving. Do đó, động từ cần được chia theo thì tương lai gần – is going to succeed .
7. will play
Trong cuộc hội thoại này, người nói B đưa ra một quyết định hành động ngay tại thời gian nói nên thì tương lai gần sẽ sử dụng – will play .
8. am going to travel to Nhật Bản
Trong câu này, người nói đưa ra những tín hiệu như ‘ đã đặt vé máy bay ’ – booked a flight ticket – do đó thì tương lai gần cần được sử dụng .
9. is going to snow tonight
Trong câu có tín hiệu rõ ràng là ‘ dự báo thời tiết đã nói ’ – the weather forecast said so – do đó thì động từ cần sử dụng là thì tương lai gần .
10. will pay
Vì trong câu này người nói đưa ra một quyết định hành động ngay tại thời gian nói nên thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng .
11. is going to collapse
Trong câu có tín hiệu rõ ràng là ‘ cây cầu trông rất yếu ’ the bridge looks very weak, do đó người nói Dự kiến rằng cây cầu có năng lực sập. Vì đây là một sự đoán có cơ sở nên việc nó sẽ sập bất kể khi nào sẽ được chia theo thì tương lai gần – is going to collapse .
12. will go
Câu này bộc lộ một sự dự báo về tương lai không có cơ sở và dẫn chứng, do đó thì tương lai đơn sẽ được sử dụng .
13. will see
Vì trong câu này người nói đưa ra một quyết định hành động ngay tại thời gian nói nên thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng .
14. is not going
Trong câu này có tín hiệu rõ ràng ‘ anh ta trông rất ốm ’ – he looks very sick – nên Dự kiến về việc ‘ không đi học ’ là có cơ sở, cần được chia theo thì tương lai gần .
15. will replace
Việc robot thay thế sửa chữa con người trong tương lai là một Dự kiến không có vật chứng đơn cử, do đó thì tương lai đơn được sử dụng trong câu .
16. will help

Dựa vào dấu hiệu ‘that looks heavy’ – trông nó nặng thế – cho thấy câu này đang nói về hành động diễn ra tại thời điểm nói, vì vậy quyết định giúp đỡ là một quyết định nhất thời, cần được chia theo thì tương lai đơn.

Trên đây là bài tập thì tương lai đơn hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần trong tiếng Anh có giải thích đáp án chi tiết. Người đọc có thể để lại bình luận phía dưới bài viết nếu có câu hỏi để được giải đáp. Làm thêm nhiều bài tập tại: Bài tập thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và hiện tại hoàn thành

Nguyễn Trần Khánh Trung

Nguồn: https://leading10.vn
Danh mục: Blog

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading